معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: فعالیت های انتشاراتی معاف از مالیات هستند

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون مالیات های مستقیم فعالیت های صرفا انتشاراتی از مالیات معاف هستند. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی با بیان این مطلب ، گفت: طبق بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی […]