نمونه سوالات درس مالیه عمومی خط ومشی مالی دولتها(دانشگاه شوشتر)

ضمن عرض سلام به شما کاربر و دانشجوی گرامی نمونه سوالات استاد ارزانی برای درس الیه عمومی خط ومشی مالی دولتها(دانشگاه شوشتر)  بشرح زیر است: نمونه سوالات درس مالیه عمومی خط ومشی مالی دولتها(دانشگاه شوشتر)